Stručni kolokvij – 6.4.2021.

Predavanje “Dinamički model diskontiranih novčanih tokova kao tehnika procjene vrijednosti kompanije” održat će Ivan Augustin, mag.math., Erste plavi mirovinski fondovi, Zagreb. Predavanje će biti održano 6. travnja 2021. u 19:10 putem aplikacije MS Teams, preko sljedeće poveznice.

Sažetak predavanja
Na Monte Carlo (MC) se može gledati kao na sofisticiraniju metodu za valuiranje imovine ili obveza, prvenstveno iz razloga veće kompleksnosti u odnosu na tradicionalni model, a što proizlazi iz činjenice da isti omogućuje paralelno obuhvaćanje nekoliko različitih pretpostavki i scenarija. Potrebno je razumjeti kako MC nije model ili pristup sam za sebe već tehnika koja pomaže unaprjeđenju osnovnog modela. Ova tehnika se u svojoj osnovi koristi u svrhu razumijevanja utjecaja jedne ili više varijabli na sam output modela.
Prilikom implementacije MC simulacija potrebno je pretpostaviti distribucije i/ili korelacije koje se primjenjuju na varijable modela. Nakon toga se provode tisuće iteracija, a u svakoj od njih se outputi distribucije koriste kao inputi za daljnje kalkulacije ili kao finalni rezultat. Navedeno ima raznovrsnu primjenu, a sve više se koristi prilikom valuacija, posebice za procjenu vrijednosti kompanije. U ovom slučaju se provodi analiza potencijalnog budućeg novčanog toka kompanije apliciranjem pretpostavki distribucija i korelacija varijabli koje utječu na financijski performans kao što su prihodi, fiksni ili varijabilni troškovi, marže i slično. Korak dalje u ovom
procesu je korištenje diskontiranih novčanih tokova kako bi se derivirala vrijednost predmetne kompanije.